Thursday, July 16, 2009

High Income Economy

Negara kita berhasrat untuk menjadi negara maju menjelang tahun 2020. Dengan situasi ekonomi masa ini negara kita menghadapi berbagai cabaran untuk mencapai High Income Economy menjelang 2020. Sudah sampai masa struktur ekonomi industri negara kita perlu di ubah di mana produktiviti tenaga kerja perlu di tingkatkan. Untuk tujuan ini adalah perlu tahap kemahiran perkerja dalam negara ditingkatkan. Tahap pengetahuan dan kemahiran sebelum memasuki alam pekerjaan juga perlu di tingkatkan.
Beberapa isu dilihat mempengaruhi kecekapan human capital pada masa ini antaranya:

a) Polisi pembelajaran pada masa ini tidak focus kepada tahap kritikal untuk memperbaiki kualiti pembelajaran di peringkat rendah dan menengah, dengan kata lain perlu di tingkatkan kualiti tenaga pengajar.
b) Ramai pelajar yang memasuki alam pekerjaan dengan kemahiran yang rendah dan tidak mencapai tahap kualiti sebenar
c) Peratusan yang tinggi ke atas graduan university yang tidak mendapat pekerjaan yang memaksa kerajaan untuk mengujudkan skim latihan kepada graduan-graduan menganggur.

Untuk mengatasi masalah ini beberapa pendekatan perlu dilakukan, antaranya
a) Meningkatkan kualiti tenaga pengajar.
b) Meningkatkan kualiti dan persepsi latihan kemahiran.
c) Meningkatkan pengeluaran dalam kemahiran.
d) Meningkatkan nilai siji kemahiran.

Mungkin sudah sampai masa pekerja perlu dilesenkan. Tapi apakah persediaan kita?
Apakah makanisma kita untuk menggantikan pekerja asing. Apakah NOSS kita sudah cukup diterima oleh industri? Adakah makanisma Pentauliahan Pencaian Terdahulu (PPT) yang ada boleh membantu mentauliahkan semua sekerja dalam negara?

No comments: